Visie

Visie

Op SBO Michaëlschool, een katholieke school voor speciaal basisonderwijs, werken we vanuit het principe ‘hart, hoofd en handen’.

Door het creëren van een open en gezonde leerhouding bij leerlingen stimuleren we hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. In nauwe samenwerking met ouders zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als voorbereiding op hun toekomst. Op SBO Michaëlschool werken wij handelingsgericht (HGW) en doelgericht. Binnen ons onderwijsconcept stellen we het kind centraal. We geven onderwijs op maat dat betekenisvol en uitdagend is voor elke leerling, zodat individuele onderwijsbehoeften de ruimte krijgen. We hanteren daarbij heldere leerlijnen en -doelen. We staan voor de waarden: vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid. Hierbij gaan we uit van gelijkwaardigheid en respect voor onderlinge verschillen.

Hart

’Als een kind goed in zijn vel zit, gaat het graag naar school’

Als school dragen we er zorg voor dat leerlingen zich op hun plek voelen en zich veilig voelen. Wij zijn een open school, iedereen is welkom. Wij maken verbinding met elkaar. Wij besteden aandacht aan de verschillende culturen en levensovertuigingen die in onze kleine gemeenschap voorkomen. We geven vertrouwen en verantwoordelijkheid en bieden een zo veilig mogelijke omgeving.

Hoofd

‘Leren is belangrijk’

We besteden op school veel tijd aan taal, lezen en rekenen. Wij stemmen ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van iedere leerling: we bekijken wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. Daarbij gaan we niet uit van de zwakke kanten van de leerling, maar van zijn of haar sterke punten. Wij geloven in onze leerlingen.

Als de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart zijn gebracht, formuleren leerkrachten, ouders, ontwikkelteam en waar mogelijk de leerling zelf, samen actiepunten en praktische adviezen voor de onderwijspraktijk van alledag.

Handen

 ‘Leerlingen leren door doen en ervaren’

Niet alle leerlingen van SBO Michaëlschool zijn ‘boekenwurmen’. Zij leren meer en gemakkelijker door dingen te doen en uit te proberen. Een van onze belangrijkste doelstellingen is dat onze leerlingen hun persoonlijke talenten verder ontdekken en kunnen ontwikkelen. Daarvoor is een ‘rijke leeromgeving’ nodig in samenwerking met de leefomgeving van de leerling.