Ouders op school

Ouders op school

De rol van de ouders is cruciaal in het onderwijs. Het team van SBO Michaëlschool ziet ouders als ervaringsdeskundigen bij het beantwoorden van vragen over de aanpak van hun kind. De hechte band tussen ouders en kind maakt het mogelijk dat de ouders in staat zijn als "antenne" te fungeren als het gaat om het verwoorden van de gevoelens en mogelijkheden van het kind.

Omdat SBO Michaëlschool een streekschool is, zijn ouders vaak minder in de gelegenheid binnen te lopen en eventuele vragen te stellen. Wij vinden het dan ook van groot belang veel aandacht te schenken en alert te blijven op goede contacten tussen ouders en school. De school heeft daarom een flink aantal formele en informele momenten per jaar, waarbij de ouders betrokken worden bij de school. Van belang is dat ouders vertrouwen hebben in de school. Hierdoor kan het kind zich beter gaan ontplooien in een school waar de ouders “achter staan”.

Informele contacten

Dit zijn de contacten die plaats vinden zonder dat er van te voren een afspraak is gemaakt. Bijvoorbeeld bij het halen/brengen van het kind, tijdens telefoongesprekken of tijdens activiteiten op school (sportdagen, excursies etc.).

Formele contacten

Deze contacten zijn van te voren gepland en hebben een bepaald doel. Zowel vanuit ouders als vanuit school kan hiertoe initiatief genomen worden. 

Wij organiseren veel contactmomenten:

"Thee en tentoonstelling"

Deze avond vindt plaats in de vierde week van het nieuwe schooljaar. De ouders maken kennis met de leerkracht en de groepsgenoten van hun kind. Het doel van de avond is elkaar leren kennen en het uitwisselen van ervaringen en informatie.

Individuele oudergesprekken

Deze avonden vinden 4 keer per jaar plaats. Ouders kunnen zich via Social Schools inschrijven voor een gesprek met de leerkracht. Twee keer per jaar is het schoolrapport en het ontwikkelingsperspectief (OPP) het uitgangspunt van het gesprek.

Extra oudergesprekken

Op verzoek van de ouders of van de leerkracht vinden extra oudergesprekken plaats.

Contactschrift

Als een kind moeite heeft met het uitwisselen van de ervaringen in de school- en thuissituatie wordt er gewerkt met een contactschrift.

Huisbezoek

De leerkracht gaat bij nieuwe leerlingen op huisbezoek.

Tolk

Ouders brengen soms zelf een familielid of kennis mee als tolk. De school nodigt zelf een tolk uit als dit de voortgang van een goede begeleiding van ouder en kind bevordert.

Ouder-Doe-Avond 

Eén keer per jaar worden de gezinnen uitgenodigd voor een knutselavond.

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief komt ongeveer één keer per maand uit. Hierin staan algemene mededelingen vanuit school.
De leerkracht van de groep zal regelmatig groepsgebonden berichten via Social Schools versturen.

Schoolverlatersavond

De schoolverlaters laten hun eindmusical zien aan hun familie.

Welkomstbijeenkomst nieuwe ouders

De laatste woensdag voor de zomervakantie worden de nieuwe leerlingen en hun ouders uitgenodigd voor een kennismaking met de nieuwe groep en de leerkracht(en). De ouders krijgen de laatste informatie en maken kennis met elkaar.

Koffieochtenden

Ieder jaar zijn er twee koffieochtenden.

Projectavond

Als afsluiting van een projectweek is er een feestelijke afsluiting of tentoonstelling voor ouders en leerlingen.

Thematische ouderavonden

Deze organiseren wij in samenwerking met ABC Kruiskamp Koppel. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}