Zorgteam

Zorgteam

Orthopedagoog

De orthopedagoog heeft op school de taak om mee te denken in het proces wanneer er sprake is van leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Het is dan van belang om hulp te bieden aan het in ontwikkeling bedreigde kind. De orthopedagoog doet in de schoolsituatie observaties, heeft gesprekken met leerkrachten, leerlingen, ouders en hulpverleners. Zij doet psychodiagnostisch onderzoek om te bekijken wat er aan de hand is met een leerling en mee te denken welke aanpak en/of hulp wenselijk is ten behoeve van de ontwikkeling van een kind. De orthopedagoog adviseert t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling en stemt het hulpverleningstraject af. Dit houdt, in het vertalen van de adviezen van de hulpverlening naar de schoolsituatie en de contacten onderhouden tussen hulpverleningsinstanties en therapeuten die met de leerling werken. De orthopedagoog vormt met de jeugdarts en de Intern Begeleider de commissie van begeleiding. Zij komen ongeveer drie keer per jaar samen en hebben zo nodig tussentijds contact. Rianne is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.
telefonnummer: 033 760 17 66

Rianne Berkelaar
r.berkelaar@kpoa.nl

Intern Begeleider (IB'er)

De intern begeleider ondersteunt de groepsleerkracht bij het afstemmen van de begeleiding en de leerstof op de groep en/of het individuele kind. Daarnaast bewaakt de intern begeleider samen met het team de leerlijnen van de school. Ook maakt de intern begeleider in overleg met de leerkracht en andere deskundigen plannen voor de groep, de subgroepen en het individuele kind. Laura is op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig.
telefoonnummer: 033 760 17 63

Laura Zwart
l.zwart@kpoa.nl

Remedial teacher

De remedial teacher biedt gespecialiseerde hulp aan één leerling of een klein groepje leerlingen. Deze hulp is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Doel is om de leerling op een hoger niveau te brengen en het extra succeservaringen op te laten doen op een bepaald vakgebied. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht. 
Aniek is er op maandag en woensdag de gehele dag en dinsdag en donderdag in de ochtend.
Jacqueline is gepecialiseerd in NT2 en ondersteunt leerlingen op de donderdag.

                                       
Aniek Tol                                             Jacqueline Poortvliet                      
a.tol@kpoa.nl                                     j.poortvliet@kpoa.nl                      

Adjunct-directeur

Natasha Davies is adjunct-directeur. Binnen het zorgteam stuurt zij de overlegmomenten aan.
telefoonnummer: 033 760 17 61