Ons onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod

Het doel van SBO Michaëlschool is erop gericht de kinderen op basis van zelfrespect en zelfvertrouwen het basisprogramma, of een gedeelte daarvan, te laten doorlopen. Uitgangspunt is dat we leerstof kiezen die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Die leerstof moet leiden tot een positieve leerervaring, die het zelfvertrouwen versterkt en bijdraagt tot een verbetering van het totale functioneren van de leerling. 

In de aanvangsgroep

In de aanvangsgroep leren de jongste leerlingen van onze school door te werken en te spelen in betekenisvolle situaties. Door middel van observatie en reflectie stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op wat de leerlingen bijna kunnen. Leerlingen ervaren wat ze kunnen en worden uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en vormt de basis voor het verdere leren op SBO Michaëlschool.

In de verdere leerjaren

In de verdere leerjaren is het onze doelstelling het lezen, taal en rekenen op een steeds hoger niveau te brengen. Leerlingen die bij ons komen en in de midden- of bovenbouw geplaatst worden, starten op het niveau waar ze op hun vorige school zijn gebleven. Door middel van toetsen wordt bekeken of er nog gedeelten van de leerstof zijn die onvoldoende beheerst worden.

De in Nederland geformuleerde referentieniveaus, zijn ons richtpunt. Vanzelfsprekend besteden wij ook aandacht aan de wereld om ons heen, beweging en creativiteit. De vakken op het lesrooster zijn duidelijk omschreven in de schoolgids.

Ondersteuning

Onder goed onderwijs verstaan wij onderwijs waarbij uitgegaan wordt van de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en er extra aandacht is voor leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben. De ondersteuningsstructuur is zodanig ingericht, dat alle leerlingen díe ondersteuning kunnen krijgen, die ze nodig hebben zodat er sprake is van een ononderbroken ontwikkelingsproces.

Handelingsgericht werken 

Alle groepen werken handelingsgericht. Handelingsgericht werken is een visie op leren en leerlingbegeleiding: de leerkrachten denken, praten en handelen vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling. De leerkracht in de groep werkt handelingsgericht met groepsplannen. Uitgangspunt daarbij zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis hiervan maakt de leerkracht een clustering in subgroepen. Het zorgteam organiseert in de school groeps- en leerling-besprekingen om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat we met ouders en leerlingen in gesprek gaan.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}